Informace před odjezdem

 • Cestovní doklady
 • Přepravní podmínky leteckých společností
 • Cestovní doklady

  Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatské republiky, Makedonské republiky a Srbské republiky lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. (Kosovská republika rovněž uznává platný občanský průkaz jako cestovní doklad opravňující ke vstupu do země, avšak pouze občanský průkaz se strojově čitelnou zónou a biometrickými údaji, který ČR zatím nevydává. Proto musí občané ČR k cestě do Kosova použít platný cestovní pas.)

  Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

  Cestujeme s dětmi

  V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí.

  Vstup a pobyt v cizích státech

  Pro vstup a pobyt na území ciziho státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené zákony dané země. Ke sdělování aktuálních podmínek a informací ke vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu.

  Základní informace k cestování do cizích států naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR - http://www.mzv.cz/jnp/

  Řecko

  Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

  Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

  Řidiči mohou od 1.5.2004 používat platný národní řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz již nebude řeckými orgány vyžadován. Nadále je vyžadován technický průkaz a zelená karta, jako doklad o pojištění vozidla.

  Zvířata musí být vybavena cestovním pasem, obsahujícím záznamy o očipování nebo tetování a o provedených očkováních (povinně proti vzteklině).

  Turecko

  Občané ČR cestující do Turecké republiky musí mít cestovní doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu na území Turecké republiky. Toto opatření nabude účinnosti od 1.1.2015, avšak vzhledem k možné nejednotnosti výkladu na tureckých hraničních přechodech se doporučuje, aby již nyní občané ČR cestovali do Turecka s cestovním dokladem, který bude platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu na území Turecké republiky.

  V případě cesty motorovým vozidlem je nezbytné předložit následující dokumenty:

  1. Technický průkaz vozidla
  2. Mezinárodní řidičský průkaz - Turecko uznává pouze Mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu z 19.9.1949
  3. Doklad o zaplacení povinného ručení pro zahraničí (tzv. zelená karta).

  Pokud řidič zelenou kartu nevlastní, lze uzavřít pojištění na tureckých hranicích.

  Důrazně doporučujeme, aby řidič vozidla při vjezdu do Turecka trval na zapsání vozidla do svého cestovního pasu! Vyhne se tak možnosti, že by vozidlo nebylo při zpáteční cestě propuštěno ze země

  Itálie

  Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

  Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

  U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.

  Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině. Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců.

  Ztrátu či odcizení cestovního dokladu by měl turista nahlásit italské polici (případně karabiníkům), a tím tak předejít případným problémům, které mohou vzniknout ze zneužití odcizeného dokladu. Na webových stránkách velvyslanectví www.mzv.cz/rome naleznete k případnému využití přeloženou verzi policejního oznámení (tzv. „denuncia“).

  V případě, že český občan při pobytu v cizině (Itálii) ztratí cestovní pas nebo mu je cestovní pas odcizen, může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu), který mu umožní návrat do vlasti. Je určen pro přímou cestu z Itálie do ČR. Maximální doba jeho platnosti je 6 měsíců. Platnost dokumentu je však udělována pouze na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k době možnosti návratu do ČR.
  Žádost o náhradní cestovní doklad se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na našem konzulárním oddělení nebo na honorárních konzulátech ČR. Čitelně vyplněný formulář se dvěmi fotografiemi pasového formátu, poplatek a fotokopie českých dokladů, potvrzující české občanství (osvědčení o státním občanství ČR, fotokopie ztraceného pasu, kopie občanského průkazu s vyznačením českého občanství) předáte pracovníkovi konzulárního oddělení. Pokud nemáte k dispozici žádný z těchto identifikačních dokladů, je třeba nejdříve (nejlépe telefonicky) o této skutečnosti informovat konzulární oddělení velvyslanectví, které převezme od Vás osobní data, na základě kterých ověří Vaši totožnost u příslušných českých orgánů. Dále je nutno přiložit potvrzení o ztrátě či zničení cestovního dokladu (policejní zpráva z jakékoliv policejní stanice, event. čestné prohlášení). Za vystavení náhradního cestovního průkazu se vybírá správní poplatek 16 Eur (poplatek se každý měsíc aktualizuje dle platného kurzu). Doporučujeme vozit s sebou také fotokopii platného cestovního pasu ČR nebo platného občanského průkazu ČR vydaného po červenci 2000 . Náhradní cestovní doklad je nutné do 3 dnů po návratu do ČR odevzdat na oddělení cestovních a osobních dokladů příslušného městského úřadu, kde je možno požádat o vystavení nového cestovního pasu.

  Bulharsko

  Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým občanům, aby si před odjezdem do Bulharska prověřili podmínky vstupu do země u Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze, příp. u příslušných bulharských úřadů, které jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce je možné získat pouze základní přehled, naše cestovní kancelář, Ministerstvo zahraničních věcí ani Velvyslanectví ČR v Sofii nenese a nepřijímá odpovědnost za aktuálnost a správnost podávaných informací.

  Doklady potřebné pro vstup do Bulharska:

  Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

  Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

  Při vstupu do Bulharska automobilem je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelenou kartou). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny)

  V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Bližší informace lze nalézt na stránkách Velvyslanectví ČR v Sofii.

  Španělsko

  Při cestách do Španělska předloží občan ČR platný cestovní doklad (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR), cestuje-li letadlem. Při cestě vlakem nebo automobilem předloží občan svůj cestovní doklad při vstupu do schengenského prostoru. Uvnitř schengenského prostoru již nejsou hraniční kontroly. Při cestě námořní dopravou do Španělska (např. lodí z Maroka) budou cestovní doklady kontrolovány v příslušném španělském přístavu.

  Razítko o datu vstupu do schengenského prostoru se neuděluje.

  Řidičské průkazy ČR jsou platné k řízení motorových vozidel ve Španělsku. Není třeba si obstarávat mezinárodní řidičský průkaz, ale je nezbytné mít tzv. zelenou kartu.

  Egypt

  Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.

  Vízum získá žadatel na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze: Pelléova 14, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, tel. (02) 2431 1506, fax: (02) 2431 1157
  Pokud občan ČR cestuje pouze do sinajských resortů Šarm al-Šajch, Nuwejba, Dahab či Taba, tak do 14 dní pobytu není zapotřebí víz. Pokud však chce cestovat z těchto resortů do Káhiry, resp. mimo Sinaj, musí si vízum zajistit. Od začátku roku 2002 mohou občané ČR získat za poplatek vízum na mezinárodním letišti v Káhiře, příp. na dalších vstupních místech (letištích a přístavech) do země (Alexandria, Hurghada, Luxor, apod.). Platnost pasu v tomto případě musí být ještě alespoň 6 měsíců po skončení cesty. V praxi může být tato možnost pro české občany komplikována leteckými společnostmi, které pro vstup na palubu letadla vyžadují prokázat se příslušným vízem.
  Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Egypta, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.
  ZÚ upozorňuje na skutečnost, že cena za vízum udělené na Zastupitelském úřadě EAR v Praze je vyšší než poplatek, který zaplatí turista za vízum v případě, že jej kupuje až při příletu do země.
  Od roku 2000 je v platnosti bilaterální dohoda o bezvízovém styku pro držitele diplomatických, služebních, resp. zvláštních cestovních dokladů.
  Aktuální informace o vízové problematice je možné získat na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze (viz výše), příp. na novém webu Ministerstva zahraničí EAR (http://www.mfa.gov.eg) v sekci Consular Services.Další informace jsou uveřejněny na webových stránkách ministerstva imigrace EAR.
  Přihlašovací povinnost pro české občany byla zrušena Ministerstvem vnitra EAR v roce 1996. Pro jiné cizince je nutno se zaregistrovat při pobytu přesahujícím sedm dní. 

   

  Před odletem

  Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány leteckou společností Travel service. CK ALEX vyhrazuje možnost změny místa odletu, trasy letu, možnost mezipřistání, změny letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve vašich cestovních pokynech. První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. V případě večerních letů může přeprava zasáhnout až do dalšího dne, při zpáteční cestě může být odlet naplánován až na brzké ranní hodiny dne následujícího po skončení nároku na ubytování a služby. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Změny letových časů se mohou uskutečnit i několik hodin před plánovaným odletem a jejich důsledkem může být zpoždění či předsunutí letu. Je to způsobeno nejen počasím, ale i technickými problémy, přeplněním vzdušných koridorů či provozními kapacitami jednotlivých letišť.

  Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Pokud dojde ke škodě musí být tato skutečnost nahlášena ihned po příletu na příslušném místě na letišti a sepsán protokol (P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. Náklady spojené s vyřizováním reklamace nese klient.

  Přeprava neskladných zavazadel, jízdních kol, surfových prken apod., by měla být nahlášena v cestovní kanceláři ALEX již při závazné rezervaci zájezdu, případně je možné do odletu i tuto službu doobjednat, a uskutečňuje se v závislosti na kapacitních možnostech přepravce a za poplatek. Transfer z letiště do hotelu a uskladnění těchto nadměrných zavazadel zpět nejsou zahrnuty v poplatku za přepravu. V případě zájmu o tyto služby je včas vyžádejte u Vaší cestovní kanceláře, která Vám prověří možnosti a sdělí poplatek.

  Zvířata se zásadně přepravují pouze po předchozím nahlášení cestovní kanceláři, následném souhlasu leteckého přepravce a za poplatek. Malá zvířata (cca do 5 kg) můžete přepravovat v kabině letadla v uzavřené schránce. Větší zvířata se přepravují v zavazadlovém prostoru, ve zvláště tomu určených kontejnerech. Upozorňujeme na skutečnost, že většina hotelů neakceptuje zvířata ve svém ubytovacím zařízení. 

  Po nástupu do letadla se posaďte na místa, která jsou uvedena na Vašich palubních lístcích, a řiďte se, prosím, pokyny palubního personálu. Zavazadla uložte do prostorů nad Vašimi hlavami či pod sedadlo před Vámi, nezapomeňte si z nich vyndat knihu či časopis. Pohodlně se usaďte a připoutejte se. Před vzletem vás palubní personál seznámí s bezpečnostními pokyny – věnujte jim, prosím, zvýšenou pozornost. V průběhu letu Vám bude v závislosti na délce letu podáváno studené či teplé občerstvení s výběrem studených a teplých nápojů. Doporučujeme Vám, abyste zůstali připoutáni po celou dobu letu. 

  Po příletu projděte pasovou kontrolou a vyzvedněte si Vaše zavazadla. Zavazadla si řádně zkontrolujte – v případě jejich poškození či ztráty je nutné ještě před opuštěním tranzitního prostoru kontaktovat přepážku reklamací a nechat si vystavit reklamační protokol PIR. Pro tento účel mějte připraveno potvrzení o převzetí zavazadla, které jste obdrželi při odbavení před Vaším letem. Po opuštění tranzitního prostoru vás budou očekávat naši delegáti, kteří zajistí Váš transfer do hotelu.